OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA SESJA NAUKOWA

Kiedy świat pędzi do przodu pełną parą...

Co się zmieniło, a co nie chciało się zmienić w XIX wieku

Warszawa, 21-22 lutego 2019 r.

Program:

21 lutego

Modernizacja jako marzenie, wyzwanie, zagrożenie - prof. dr hab. Tomasz Kizwalter
 „Społeczeństwo, w którem się dobroczynność rozwija (…) jest społeczeństwem mądrem i silnem” Rozwój działalności dobroczynnej w Poznaniu w XIX wieku.n-nmgr Agata Łysakowska-Trzoss (UAM)
Chłop nowoczesny? Fotograficzne obrazy ludu w XIX wieku na ziemiach polskich - mgr Agata Koprowicz (UW)
Trwanie i zmiana w amerykańskim podejściu do śmieci - Szymon Antosik (UW)
Zmiany ilościowe w zjawisku biedy w wieku XIX - Mateusz Zawada (SGGW) Od zbieractwa do nauki. Kolekcjonerska działalność Ambrożego Grabowskiego (1782 - 1868) na tle epoki - Jan Grabowski (UJ)
Trudne początki nowego medium schyłku wieku, czyli spór o faktycznego twórcę kina. - Weronika Kulczewska (UW)
Myśl nowa czy unowocześniona? Poglądy Saint-Simona na tle przemian społeczno-gospodarczych początku XIX wieku. - Krzysztof Jaworski (UW)
O przyczynach narodzin nowoczesnego narodu w XIX wieku. - Mateusz Wojda (UW) 
Dekadentyzm jako „reakcja na wiek dziewiętnasty” - mgr Paulina Kajzer (UAM)
Bierdiajewa refleksja nad historią, czyli dlaczego konserwatyści zamiast tęsknić za przeszłością powinni z utęsknieniem wyglądać przyszłości. - Michał Gniadek-Zieliński (UW)
XIX-wieczna zmiana paradygmatu myślenia o religii (Kant - Marks - Scheler) - mgr Mikołaj Kwiatkowski (UW)
Kary cielesne w Gdańsku i okolicach w I połowie XIX wieku jako przykład kontynuacji praktyk z „Constitutio Criminalis Carolina.” - mgr Radosław Kubus (UG)
„Prasąd konstytucyjny”. Rzecz o Austro-Węgierskim Trybunale Państwa - Konrad Rokicki (UW)
 Rusyfikacja i modernizacja systemu prawnego ziem estońskich w XIX - mgr Paweł Stefanek (UMCS) Walczyć, ale jak? O narodzinach międzynarodowego prawa humanitarnego - Karol Piwoński (UW)
Nowa – dominująca pozycja kobiety w społeczeństwie.
Motywy „femme fatale” oraz „femme fragile” w twórczości Gustava Klimta. - mgr Paulina Piotrowska (UMK)
Cezary Jellenta wobec pozytywizmu. Tradycja i postęp w „Studiach i szkicach filozoficznych”. - mgr Joanna Dobrowolska (UW) 
Droga literatury i droga elit od XVII do XIX wieku. - Łucja Hudy (UJ)

22 lutego

„Bardziej jeszcze nagli myśl, że kto się tu nie spieszy, ten na kawałek chleba nie zarobi…” – pracownicy górnośląskich hut żelaza i cynku w świetle przemian mających miejsce w XIX wieku oraz pierwszych lat XX wieku. - mgr Piotr Rygus (RIK Katowice)
Moda zachodnioeuropejska na przełomie XVIII i XIX wieku - Magdalena Sanecka (UW) 
Proces upowszechniania kultury fizycznej wśród Polaków w drugiej połowie XIX wieku w zaborze austriackim na przykładzie rozwoju Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Próba oceny - mgr Igor Niewiadomski (UW)
Norweska Wiosna Ludów - między zapomnieniem a momentem przełomu - Michał Gęsiarz (UAM)
Zarys biografii i koncepcji politycznych Konstantyna Leontjewa - Michał Kołakowski (UW) 
Aleksander Fiodorowicz Kiereński jako rewolucjonista-utopista, walczący z Niezmienialnym. - Łukasz Mossakowski (UW) 
Dziewiętnastowieczne oblicze seksu, seksualności i prostytucji - mgr Hanna Zwara-Kerlin (AP w Słupsku) 
Wielka przebudowa Paryża, burzenie starego i wznoszenie nowego świata - Stanisław Knapowski (UAM) 
Jak Chińczycy zaczęli jeździć koleją, czyli o początkach transportu kolejowego w XIX-wiecznym Państwie Środka. - mgr Natalia Lubińska (UG)

Wpływ XIX wieku na Kościół Katolicki - Daniel Dylewski (UW)
Nowoczesny katolicyzm? Modernizm katolicki na ziemiach polskich jako nietrafny projekt adaptacji do przemian społeczno-kulturowych - Łukasz Kożuchowski (UW)
Poligamia a nowe ruchy religijne: wielożeństwo w doktrynie i praktyce Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów) - mgr lic. Sergiusz Anoszko (UKSW)
Pod prąd nowoczesności – funkcjonowanie armii brytyjskiej w XIX w. - Hubert Korzeniowski (UW)
Rozwój i recepcja techniki wojskowej na przykładzie armii amerykańskiej w latach 1815 - 1865 - mgr Michał Mydłowski (UW)
Rozwój technologiczny podczas wojny krymskiej w raportach amerykańskich obserwatorów. - Michał Rastaszański (UW)
Koniec niedostępności Wysp Brytyjskich. O pierwszych przelotach nad Kanałem La Manche - Kacper Gęsior (UW) 

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA SESJA NAUKOWA

Konstytucjonalizm po polsku. 

Przeszłość -Teraźniejszość -Przyszłość

Warszawa, 15-16 listopada 2018 r.

h.jpg

Program:

15 listopada

Hasło: rzeczpospolita. Przyczynek do badań polskiego języka politycznego w kontekście historii polskiego nowożytnego konstytucjonalizmu - mgr Przemysław A. Lewicki (UAM)
Cyceron i Sarmaci. Marka Tulliusza wpływ na myśl i praktykę ustrojową Rzeczypospolitej Obojga Narodów - Krzysztof Jaworski (UW)
Jean-Jacquesa Rousseau rozważania o ustroju Rzeczypospolitej i propozycje jego naprawy - Mateusz Wojda (UW)
Dał nam przykład Bonaparte - słów kilka o Ustawie Konstytucyjnej Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. - mgr Kamil Szadkowski (UJ) 
O potrzebie konstytucjonalizacji zasady nullum crimen sine culpa - mgr Karolina Piech (UWr)
Gdzie popełniono błąd? Dlaczego Konstytucja z 1997 r. nie wytrzymała próby czasu. - dr Jakob Maziarz (UJ)
Wpływ doktryn politycznych na polską konstytucję z 1997 roku - Rafał Pietrzkiewicz (UJ)
Iluzja odpowiedzialności konstytucyjnej. Trybunał Stanu pod rządami Konstytucji RP z 1997 r. - Karol Piwoński (UW)
 Gospodarstwo rodzinne jako konstytucyjny fundament ustroju rolnego RP. Uwagi do art. 23 Konstytucji RP - Łukasz Malinowski (UJ)
Konstytucje II Rzeczypospolitej w myśli politycznej Stanisława Cata-Mackiewicza - mgr Daniel Patrejko (KUL)
Spór o obecność reprezentacji wyznaniowej w składzie Senatu RP w toku debaty konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z lat 1919–1921 - mgr Paweł Magiera (UPJPII)
W cieniu Piłsudskiego - analiza prawna funkcjonowania urzędu Prezydenta RP w latach 1926-1935 - Rafał Świergiel (UAM)
Czy art. 12 Konstytucji wyklucza prawo do lockoutu? Rozważania na tle Konstytucji RP z 1997 roku oraz standardów Rady Europy oraz Unii Europejskiej - mgr Hanna Wiczanowska (UAM) 
Czy Konstytucja 1997 roku mogła być inna? - mgr Wojciech Mincewicz (UW)
Suwerenność narodu - polskie ujęcie historyczne i współczesne - mgr Jędrzej Pliszka (UW)
Po co niepodległość? Czyli o idei wolności i jej realizacji w polskiej ustawie zasadniczej. - mgr Konrad Filip Komarnicki (UW)
Rozważania nad małżeństwem jako związkiem kobiety i mężczyzny w odniesieniu do debaty nad kształtem nowej ustawy zasadniczej - Adrian Mokrzycki (URz)
„Ankieta” w tradycji polskiego konstytucjonalizmu. Zarys problemu - mgr Tadeusz Mroziuk (UW)
Wojewoda w konstytucyjnym systemie organów państwa - wnioski de lege ferenda - dr Kamil Mroczka (UW)
Dopuszczalność zadawania pytań dotyczących zmiany konstytucji w referendum ogólnokrajowym - analiza pod kątem pytań referendalnych zaproponowanych przez Prezydenta RP - Filip Sobociński (UW)
Przywróćmy państwo prawa - mgr Oskar Sobolewski (UW)


16 listopada
Nihil novi, pacta conventa i artykuły henrykowskie - konstytucja i umowa społeczna w dawnej Polsce - Jacek Roszkiewicz (UW)
Wolność wyznania w historii konstytucjonalizmu sensu largo I Rzeczypospolitej. - Dariusz Piotrowski (UJ)
Konstytucje sejmu rewolucyjnego 1788 r. przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie - Urszula Kacperczyk (AGAD)
Między konstytucją a rewolucją. Rządy konfederacji targowickiej i system ustrojowy sejmu grodzieńskiego - mgr Michał Bąk (UW)
Godność człowieka jako fundamentalna wartość w świetle preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. - mgr Tomasz Juraszek (UAM)
Analiza problematyki funkcjonowania Senatu w warunkach polskiego parlamentaryzmu - Łukasz Łaguna (UJ)
Wartości europejskie w Konstytucji RP - Maksymilian Kuźmicz (KUL)
Pojęcie narodu i mniejszości narodowościowych w Konstytucji marcowej a kwestia autonomii Galicji Wschodniej - mgr Marcin Jędrysiak (UWr)
Prezydencki projekt referendum z roku 2018 - analiza prawno-polityczna - mgr Maciej Nycz (UJ) 
Trybunał de lege ferenda. Jak nie dopuścić do kolejnego kryzysu wokół polskiego sądu konstytucyjnego? - Hubert Taładaj (UW)
Propozycje zmian Konstytucji w zakresie pozycji ustrojowej Prezydenta w polskim dyskursie medialnym - Grzegorz Kowalczyk (UW)
Autorytaryzm po polsku. Założenia konstytucji kwietniowej z 1935 roku. - Katarzyna Jóźwik (UW)
Legion Zasłużonych – Walerego Sławka wizja Senatu - mgr Adrian Zimny (UKSW)
Rola praw i obowiązków obywatela w Konstytucji PRL z perspektywy polskiego środowiska akademickiego w latach 1952-1955 - Konrad Rokicki (UW)
Zapis rolny i żywnościowy w Konstytucji RP - postulaty de lege lata i de lege ferenda - mgr Patryk Kalinowski (UW)
Trybunał Stanu. Odpowiedzialność konstytucyjna jako wyzwanie dla przyszłego prawodawcy. - Albert Kościelak (UJ)
Postulat rozszerzenia regulacji referendum ogólnokrajowego w Konstytucji w celu zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym - Paulina Wolszczak (UW)
Demokracja bezpośrednia w polskich projektach konstytucyjnych po 1997 r. - mgr Piotr Maciaszek (UG)
Powrót króla… Wokół monarchistycznych projektów polskiej ustawy zasadniczej - Michał Gniadek-Zieliński (UW)

  

OGÓLNOPOLSKA MEDIEWISTYCZNA SESJA NAUKOWA

Święte i grzeszne... Ciało w średniowieczu

Warszawa, 11-12 października 2018 r.

ciało_w_średniowieczu_-_patronaty.png

Program:

11 października
Ciało rzeczywiste i ciało wyobrażone w kulturze średniowiecznej - dr hab. Jerzy Pysiak (UW)

„Cały Gdańsk oddałabym za jedną Komunię Świętą” -  bł. Dorota z Mątowów - mgr Waldemar Borzestowski (UG)
Dwa ciała króla (święte i grzeszne) - Krzysztof Jaworski (UW)
(Nie)ludzkie ciało czarcim mieszkaniem – późnośredniowieczne pojmowanie zła na podstawie "Malleus Maleficarum" Heinricha Krämera - mgr Bożena Ronowska (UG)
Uświęcone i pełne mocy - kult ciał świętych chrześcijańskich w średniowieczu - Karolina Szymankiewicz (UW)


Kult Świętego Ciała czyli animowane figury Chrystusa w średniowiecznych dramatach liturgicznych - mgr Agata Stasińska (UWr)
Ikonografia demonów w gotyckim malarstwie tablicowym Małopolski - mgr Anna Makarczyk (UPJPII)
Na wieczną pamiątkę. Całun pogrzebowy Henryka VII z Ashmolean Museum w Oksfordzie - mgr Albert Kozik (UW)
Figura transi w XV- i XVI-wiecznej sztuce nagrobnej - Emma Kołodziejek (UW)
Salta, ora, ama – czyli o tańcu w średniowieczu - mgr Zofia Załęska (UW)

 

12 paździenrnika
Seksualność w pojęciu biskupa VI-wiecznej Galii – Kazania do Ludu Cezarego z Arles - Sylwa Śmiechowicz (UW)
Przygody duszy i ciała. Kąpiel irlandzkich mnichów w świetle ksiąg pokutnych. - Jakub Bakiera (UW)
Seksualność w społeczeństwie wikińskim w okresie X wieku na podstawie wybranych sag islandzkich. - mgr Martina Mandera (UO)
„De ornatu mulierum” czyli kobiety i pielęgnacja ciała w dwunastowiecznym Salerno - mgr Kinga Trzcińska (UJ)

Bezgłowy król. Świętość ciała we wczesnośredniowiecznym żywocie św. Edmunda Męczennika - mgr Julia Helena Wilde
Ciało w mitologii nordyckiej epoki wikingów - rekapitulacja dyskusji i próba podsumowania - Michał Gniadek-Zieliński (UW)
Grzeszne, ale pożyteczne - stosunek do ciała w pismach Brunona z Kwerfurtu - Błażej Culepa (UW)
Ciało święte – ciało grzeszne na granicy światów. Obrzędy pogrzebowe według „Bernardi Ordo Cluniacensis” - Karolina Białas (UW)
Ciało święte w żywotach ruskich XIII-XIV w.: cud i cnoty - Izabella Korchagina (UW)

„Opowiem to, co ta kobieta po męsku uczyniła”, czyli przypadek Matyldy Toskańskiej w Kosmasa Kronice Czechów - Kalina Słaboszowska (UW)
Misjonarz w podróży, czyli o trudach wędrowania w średniowieczu w relacjach z wyprawy na wschód Giovanniego di Piano Carpiniego i Benedykta Polaka - Szymon Antosik (UW)
Zjawisko dancing manii w średniowiecznej Europie - Aleksandra Seń (UWr)


 

OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA SESJA NAUKOWA

Pro libertate!

Niezależność - Suwerenność - Niepodległość

od starożytności do czasów współczesnych

wydarzenie patronaty.png

Warszawa, 14-16 marca 2018 r.

Program:

14 marca

Suwerenność w kontekście dziejów politycznych XX w. - wyzwanie historiograficzne - dr hab. Paweł Skibiński (UW)
Droga do niepodległości na kresowym Pokuciu w Stanisławowie - mgr Jarosław Krasnodębski (UMK)
Rekrutacja do Armii Polskiej we Francji wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych - Szymon Antosik (UW)
 Walka Estończyków o niezależność. - mgr Paweł Stefanek (UMCS)
Walka o niezależność we własnym państwie. Przypadek Słowaków w Czechosłowacji w latach 1918-1925 na podstawie dyskusji w parlamencie. - Bartłomiej Kucek (UW)
Cesarz w Kościele czy ponad Kościołem? Od Konstantyna do Teodozjusza - x. dr Stanisław Adamiak (UW)
Granice romanizacji. Małe narody na pograniczu Cesarstwa - mgr Daria Olbrycht (UAM)
Ilu obrońców może mieć Rzym? Libertas w mennictwie uzurpatorskim cesarzy wojskowych  - Mateusz Raszyński (UAM)
Krew, piach i gladiatorzy. Filmowe impresje wokół postaci Spartakusa na wybranych przykładach - mgr Beata Gatyńska-Cywińska (UW)
Czy świeci są źródłem suwerenności? - dr hab. Krzysztof Skwierczyński (UW)
Złota Wolność Sarmatów w „Dziejach” Herodota - mgr Michał Janik
Suwerenność cesarzy, królów, książąt i hrabiów w kronice Rudolfa Glabera. Spojrzenie na tle epoki - Piotr Goździalski (UW)
Miecz kontra pastorał. Spór biskupa Burcharda z Ottonem Karynckim o panowanie nad Wormacją. - Jakub Bakiera (UW)
Wolność jako fundament konstytuujący wspólnotę we wczesnym średniowieczu - Michał Gniadek-Zieliński (UW) 
Sojusze polityczne Bolesława Szczodrego jako próba zdobycia i utrzymania niezależności. - mgr Adam Lubocki (UG)
Granice królewskiej niezależności. Satyra na małżeństwo Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską - Kalina Słaboszowska (UW)

 

15 marca

Niepodległość od wewnątrz - dr Michał Łuczewski (UW)

Człowiek jako zwierze polityczne. O relacji jednostki i wspólnoty u Arystotelesa - mgr Mikołaj Kwiatkowski (UW)

Republikanizm, kosmopolityzm, federalizm. Rola państwa w filozofii Immanuela Kanta - Maciej Witkowski (UW)

Kto podejmuje decyzję? Carla Schmitta rozważania o suwerenności - Mateusz Wojda (UW)

Suwerenność a logika liberalizmu. Wokół myśli Schmitta i Foucault - mgr Konrad Majka (ASzWoj)

Suwerenność państwa wobec europejskich wspólnot integracyjnych w XXI wieku - Piotr Siewak (UW/ASzWoj)

Zagadnienie suwerenności w Cybernetyce społecznej - Mateusz Gałus (ASzWoj)

Podległość i Niepodległość w Europie nowożytnej - dr hab. Piotr Ugniewski (UW)

Walka katolików o wolność wyznania w XVI-sto wiecznej Anglii - mgr Tomasz Grzebyk (URz)

Plany Władysława IV ustanowienia kawalerii Orderu Niepokalanego Poczęcia NMP jako zagrożenie dla suwerenności Rzeczypospolitej - Aleksander Popielarz (UW)

Powstanie szkockie z 1745 roku - bunt przeciwko legalnej władzy czy walka o niepodległość? Narracje i interpretacje​ - Magdalena Makówka (UŁ)

Wolność i niepodległość: między historią idei a historią pojęć - prof. dr hab. Maciej Janowski (PAN)

Symbolika rewolucyjna i niepodległościowa w insurekcji kościuszkowskiej - mgr Michał Bąk (UW)

Napoleon - gwarantem suwerenności Republiki... - mgr Kamil Szadkowski (UJ)

Romantywizm? Droga do niepodległości według Elizy Orzeszkowej - mgr Agata Starownik (UW)

Motyw niepodległości w piosenkach żołnierzy Konfederacji w wojnie secesyjnej - Michał Rastaszański (UW)

Secesja stanów Południa jako druga Rewolucja Amerykańska. - mgr Michał Mydłowski (UW)

Pielgrzymki do Wilna w latach 1905-1914 jako manifestacje niezależności religijnej i narodowej - mgr Paweł Jan Lesisz

 

16 marca

Afryka południowa 1835-1875. O faktach, mitach i stereotypach - dr hab. Michał Leśniewski (UW)

Druga wojna burska - wojna o niepodległość czy kolonialny bunt? - Jan Jakub Tyszkiewicz (UWr)

Pytanie o samorządność - Rodezja Południowa w latach 1910-1923 - Bruno Zwierz (UW)

Militarna czy dyplomatyczna? Drogi Namibii do niepodległości​ - mgr Anna Szczepańska (UŁ)

Budowa i utrata niepodległego państwa polskiego na przykładzie historii Gmachu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na alei J. Ch. Szucha 25 - Joanna Chlebicka (UW)

Niepodległość, suwerenność, społeczeństwo - rola i znaczenie kard. Edmunda Dalbora pierwszego prymasa odrodzonej Polski w kształtowaniu postaw społeczno–narodowościowych XIX/XX w. - mgr Maciej Zaborski (UO)

Kwestia niepodległości i suwerenności Polski w nauczaniu kardynałów Puzyny, Kakowskiego, Hlonda, Sapiehy i Wyszyńskiego - Konrad Smuniewski (UW)

Problem autokefalii Kościoła Prawosławnego w II RP​ - Grzegorz Garbuz (UW)

Boży dar czy rezultat ofiarnej walki pokoleń? Kilka uwag o genezie odzyskanej przez Polskę niepodległości przedstawianej we wstępach do projektów konstytucji z lat 1919-1921 -  mgr Paweł Magiera (UPJPII)

Pierwsze lata niepodległości - problemy życia codziennego społeczeństwa powiatu sokołowskiego (województwo lubelskie) po 1918 roku. - mgr Małgorzata Iwańska (UPH w Siedlcach)

Internowanie ukraińskich działaczy niepodległościowych przez władze polskie w 1918 i 1919 r - mgr Wiktor Węglewicz (UJ)

Niepodległość Ukrainy w koncepcjach Wacława Lipińskiego (1917-1930) - mgr Marcin Jędrysiak (UWr)

Odzyskanie niepodległości w świetle podręczników do nauczania historii w szkole powszechnej w latach 1932-1939 - Malwina Grabowska (UW)

Wielka Polska albo żadna. Niepodległość, a więc wielkość. Rola dziejowa Polski w myśli Narodowych Sił Zbrojnych - mgr Łukasz Bojko (UWr)

W poszukiwaniu inspiracji… Do jakich tradycji niepodległościowych odwoływała się opozycja antykomunistyczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1968–1971 - Igor Niewiadomski (UW) -

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE

Wspólne picie w teorii i praktyce

od starożytności do czasów współczesnych

Warszawa, 13 stycznia 2018 r.

sympozjon.jpg

Program:
"Co pijał Zimri-Lim? Kilka uwag na temat Listów z Marii" - Kacper Bylinka (UW)
"Symbolika rytonów w dobie przedislamskiego Iranu" - Maciej Musiał (UJ)
"Kottabos i inne gry sympozjalne w starożytnej Grecji" - Radosław Miśkiewicz (UW)
"Alkohol w księgach pokutnych" - Jakub Bakiera (UW)
"Piastowie i alkohol. Jak nasza pierwsza dynastia wyznaczyła standardy konsumpcji napojów wyskokowych w Polsce"

- Piotr Goździalski (UW)
"Rola napojów alkoholowych w obrzędowości i mitologii pogańskich Skandynawów i Słowian" - Michał Gniadek-Zieliński (UW)
"Alkohol wśród żołnierzy w wojnie secesyjnej" - Michał Rastaszański (UW)
"O napitkach lotników w czasie I wojny światowej" - Kacper Gęsior (UW)
"Wielka Wojna z alkoholem? Jak I wojna światowa wpłynęła na brytyjski przemysł alkoholowy" - Jan Jakub Tyszkiewicz (UWr)
"Prohibicja w pierwszych latach II RP - wymiar teoretyczny i praktyczny" - mgr Mikołaj Kwiatkowski (UW)
"Dyscyplina na posterunku - napoje alkoholowe w korpusie Policji Państwowej" - Piotr Siewak (UW)
"Problem pijaństwa wśród robotników w okresie PRL" - Krzysztof Osiński (UW)
"Działanie psychoaktywne i znacznie alkoholu w relacjach społecznych" - Hanna Skóra (UW)
"Wpływ alkoholu na człowieka z punktu widzenia cybernetycznej teorii charakteru" -
Mateusz Gałus (ASzWoj)
"Tchin-tchin, czyli co i jak piją Francuzi" - Małgorzata Kozak (UMCS)
"Okowita - o powstawaniu gorzałki w Polsce od XVII w. do czasów współczesnych" - Wojciech Winiarski (KUL)