top of page
SEKCJA MEDIEWISTYCZNA
KIEROWNIK

Grzegorz Garbuz - student V roku w WH UW. Jego zainteresowania badawcze krążą wokół historii Kościoła Ruskiego, dotyczą szeroko rozumianej zmiany religijnej w Europie Wschodniej, głównie pierwszych wieków chrześcijaństwa na Rusi, ruchu staroobrzędowców oraz sekt powstałych w łonie ruskiego prawosławia.

OPIEKUN

dr hab. Jerzy Pysiak - pracownik Zakładu Historii Średniowiecznej w IH UW, w przeszłości wykładowca m.in. na Uniwersytecie w Nantes, Uniwersytecie Lumière - Lyon  II, czy Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie. W swych badaniach koncentruje się  w szczególności na zagadnieniach związanych z kultem świętych i kultem relikwii w średniowieczu oraz ideologią władzy. Autor m.in. monografii "Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Warszawa 2012, 472 s., (Nagroda Clio I stopnia - 2013, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP - 2014) oraz redaktor wydawnictw zbiorowych "Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium" wraz z  A. Pieniądz-Skrzypczak i M. R. Paukiem (Warszawa-Kraków 2002), "Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym", wraz z A. Pieniądz-Skrzypczak (Warszawa 2005), "Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi" wraz z A. Bartoszewicz, G. Myśliwskim i P. Żmudzkim (Warszawa 2010), "Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu" wraz z B. Nowakiem i M. Nagielskim (Warszawa 2011).

DZIAŁALNOŚĆ

Członkowie sekcji prowadzą badania dotyczące zarówno dziejów polskich jak i powszechnych w średniowieczu. Wśród tych pierwszych należy wymienić przede wszystkim historię monarchii wczesnopiastowskiej (IX-XI w.) oraz okres tzw. rozbicia dzielnicowego (XII-XIII w.) i panowanie Ludwika Węgierskiego oraz jego córki Jadwigi (1370-1386). Prowadzone badania skupiają się szczególnie na problemach natury politycznej i społecznej, w tym kulturze politycznej, stosunkach między władzą i Kościołem oraz religijnością. Jeśli chodzi o historię powszechną to wśród wiodących zagadnień znajduje się na pewno Skandynawia w okresie wikińskim (VIII-XI w.) i jej kontakty z cywilizacją kontynentalną, dzieje Islandii w średniowieczu, w tym tamtejszej literatury (sagi i poezja skaldyczna). Prowadzone badania dotykają także problematyki słowiańskiej, w tym szczególnie pogańskiego Pomorza, Połabia i Rugi (VII-XII w.) oraz Rusi, w tym w znacznym stopniu duchowości wczesnochrześcijańskiej na tym obszarze i historii Nowogrodu Wielkiego. Ważne miejsce zajmuje również historia Kościoła w średniowieczu, w tym zwłaszcza w jego początkowej fazie (okres do reformy gregoriańskiej). Podejmowane tematy z historii powszechnej skupiają się zarówno na kwestiach politycznych, jak również społecznych i ekonomicznych. Członkowie sekcji prowadzą badania dotyczące m.in. takich kwestii jak chrystianizacja, religie pogańskie, ideologia władzy, kontakty handlowe, kobieta i rodzina, czy praktyki pokutne i formy ascezy.

Oprócz spotkań zwyczajnych sekcja organizuje także liczne wykłady pracowników naukowych IH UW oraz gości z innych ośrodków akademickich i badawczych. Rozpoczęła także kilka wspólnych projektów badawczych ("Kobieta w narracjach wczesnośredniowiecznych", "Bunty i walki bratobójcze w średniowieczu"), edytorskich (dwujęzyczne wydanie krytyczne "Vita Vulframni") oraz popularyzatorskich (Projekt Gall).

AKTUALNOŚCI
PRO MEMORIA

BYLI KIEROWNICY SEKCJI

Michał Gniadek-Zieliński (2017-2018), Błażej Culepa (2018-2019)

bottom of page