Sadness and death in the life of man in history

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE

HOMO IN ARTICULO MORTIS

7-8th Nov. | University of Warsaw, Institute of History

KONFA.jpg

Application form should be sent by October 7, 2019.

show: https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/edit

[polska wersja niżej] [русская версия ниже] [українська версія нижче]

Student Club of Inter-Era Historical Research would like to invite academics, researchers, PhD students and students to the International Interdisciplinary Conference “Homo in articulo mortis. Sadness and death in the life of man from Antiquity to Modern Times” which will be held from the 7th to the 8th of November 2019 at the Institute of History, University of Warsaw.

Death, an inherent companion of life, has always been perceived as an extraordinary phenomenon, veiled in mystery. No wonder it gained an important and extraordinary meaning – death and burial practices were a spur for the appearance of special rites, they inspired poets to find new way to describe it, and finally, it became one of the central points of Christianity, next to the Resurrection. How was death perceived throughout the ages? Did people try to tame it or give in? What was its meaning in the past and what is its meaning today? What imprint did it leave on people’s lives?

Although it often plays a dominant role, not only grief is closely linked to death. That would also be one of the topics of our conference. Gaudium et spes, luctus et angor are, presumably, equally present in our lives. How people dealt and are dealing now with sadness? What is grief in culture and literature? What is a place of fear in human life?

A wide context is indispensable to properly understand the problem. It is impossible to explore the present without knowing the past – there is a deep necessity to look at the problem from the very beginning when it all started, from the Antiquity. Then, by going through the ages (Middle Ages, Modern Era, 19th and 20th c.) we would like to reach the present day and face contemporary approach to this universal topic. We need to analyze aspects of sanctity and heroism from different perspectives as to give it a deeper understanding, draw conclusions and pose new questions.

Therefore, we would like to gather in one place historians, art historians, historians of literature, archaeologists, sociologists, psychologists, anthropologists, political scientists, philosophers, students of cultural studies, as well as lawyers to recapitulate existing achievements and work on new lines of research in the title topic. We are interested in both cross-sectional and case studies as they are equally crucial to the creation of a post-conference monograph that can become a synthesis of our topic.

Among the issues that should be addressed by the participants we would like to note those the most important:
• Perception of death
• Agony, funeral, burial rituals (rites, rituals, instrumentarium)
• Death and grief in culture
• Legal aspects of death
• Extraordinary and common deaths
• Symbols of death and grief
• Fear in human life
• Philosophical and theological reflection on death and grief
• Material artefacts connected with funeral and burial rituals
• Death penalty
• Relic worship
• Life after life

Presentations shall have a duration of 20 minutes. Application form should be sent by October 7, 2019. Organizers reserve the right to make a selection of the papers in case of great interest. Notice of acceptance will be sent by October 14, 2019.

The conference language is English. Articles in the monography published afterwards can be written in native languages.

Registration fee: 80 PLN (20 EUR).

Application form can be found here: https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/edit

Information about when and how payments are to be made will be given after qualification.
In case of any questions we are available on our Facebook page or by mail: kontakt.skmbh@gmail.com.
Information about the conference can also appear on our website: www.skmbh.pl.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych ma przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną przez siebie Interdyscpinarną Sesję Naukową „Homo in articulo mortis. Smutek i śmierć w życiu człowieka od starożytności do czasów współczesnych”, która odbędzie się w Instytucie Historycznym UW w dniach 7-8 listopada 2019 r.

Śmierć jest nieodłączną towarzyszką życia. Nie da się mówić o śmierci abstrahując od życia i odwrotnie. Od zawsze aż po dzień dzisiejszy śmierć pozostaje dla ludzi czymś niezwykły, owianym woalem tajemniczości. Nic dziwnego, że przez wieki człowiek nadawał jej niezwykłą rangę. Wokół śmierci (i pogrzebu) powstawały specjalne obrzędy, poeci usiłowali zmierzyć się z nią miarą swojej twórczości, wreszcie chrześcijaństwo uczyniło z niej obok zmartwychwstania centralny punkt swojej wiary. Jak postrzegano śmierć w przeciągu wieków? Jak starano się jej poddać, jak usiłowano ją okiełznać? Czym była dla ludzi kiedyś, czym jest dla nas dzisiaj? Jakie piętno odcisnęła na życiu człowieka?

Ze śmiercią związany jest często smutek, choć nie jest ona jego jedyną towarzyszką. Także o nim chcemy porozmawiać podczas naszej konferencji. Gaudium et spes, luctus et angor wypełniają życie człowieka zapewne po równo. Jak człowiek radził i radzi sobie ze smutkiem? Czym jest smutek w kulturze i literaturze? Jakie miejsce zajmowała i zajmuje trwoga (i przed czym) w życiu człowieka?

Ażeby należycie zrozumieć problem konieczne jest spojrzenie nań w możliwie jak najszerszym kontekście. Ponieważ nie jest możliwe zrozumienie teraźniejszości bez należytego poznania przeszłości, istnieje głęboka potrzeba spojrzenia na zagadnienie począwszy od owego czasu kiedy wszystko się zaczęło, a więc od starożytności. Następnie przechodząc przez kolejne epoki (średniowiecze, nowożytność, wiek XIX i wiek XX) dojść wreszcie do współczesności i zmierzyć się z problemami, przed którymi stoimy dzisiaj. Problem świętości i heroizmu musimy badać z perspektywy różnych nauk aby tym głębiej w niego wejść i aby tym lepsze wyciągnąć wnioski i nowe pytania.

Pragniemy zatem zgromadzić w jednym miejscu historyków, historyków sztuki, historyków literatury, archeologów, socjologów, psychologów, antropologów, politologów, filozofów, kulturoznawców jak również prawników aby wspólnie podsumować dotychczasowe osiągnięcia i wypracować kierunki badań nad tytułowym zagadnieniem. Zapraszamy serdecznie pracowników naukowych, niezależnych badaczy, doktorantów oraz studentów.

Interesują nas zarówno ujęcia przekrojowe jak i studia przypadków. Jedne i drugie są istotne w kontekście budowania zborowej monografii (pokonferencyjnej) aspirującej do roli syntezy zagadnienia.

Wśród zagadnień, które powinny zostać podjęte przez prelegentów pozwolimy sobie zwrócić uwagę tylko na te najważniejsze:
• percepcja śmierci
• agonia, pogrzeb, pochówek (obrzędy, rytuały, instrumentarium)
• śmierć i smutek w kulturze
• prawne aspekty śmierci
• niezwykłe i zupełnie zwykłe śmierci
• symbolika śmierci i smutku
• lęk i trwoga w życiu człowieka
• filozoficzna i teologiczna refleksja nad śmiercią i smutkiem
• materialne zabytki związane z pogrzebem i pochówkiem
• kara śmierci
• kult relikwii
• życie po życiu

Czas wystąpienia nie może przekraczać 20 min. Prosimy o nadsyłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 7 października 2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów w przypadku dużej liczby zgłoszeń. Informacje o potwierdzeniu udziału w konferencji podamy do 14 października 2019 r.

Językiem konferencji jest wyłącznie język angielski. Artykuły w monografii pokonferencyjnej mogą być napisane zarówno w j. angielskim, jak i w innych językach narodowych.

Opłata konferencyjna wynosi 80 PLN (20 EUR).

Formularz rejestracyjny znajduje się pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/edit

Informacja o terminie i sposobie płatności zostaną podane po zakwalifikowaniu się.
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji za pośrednictwem profilu na Facebooku bądź poczty elektronicznej: kontakt.skmbh@gmail.com Informacje nt. konferencji mogą pojawiać się także na naszej stronie www.skmbh.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


Студенческий Клуб Межэпохальных Исторических Исследований приглашает Вас на организованную нами Интердисциплинарную Научную Сесию „Homo in articulo mortis. Печаль и смерть в жизни человека с античности по настоящее время”, которая пройдет 7-8 ноября 2019 года в Историческом Институте Варшавского Университета.
Смерть является неотъемлемым спутником жизни. Невозможно говорить о смерти, абстрагируясь от жизни, и наоборот. С незапамятных времен смерть являлась для людей чем-то особенным, покрытым тайной. Неудивительно, что на протяжении веков человек придавал ей особое значение. Вокруг смерти (и похорон) возникали особые обряды, поэты пытались сразиться с ней при помощи своего творчества, и, наконец, христианство превратило смерть, вместе с воскресением, в центральный пункт своей веры. Как воспринималась смерть на протяжении столетий? Как люди старались отдаться ей, каким способом пытались ее покорить? Чем она была для людей в прошлом, чем является для нас сегодня? Как отражалась на жизни человека?
Со смертью часто связана печаль, хотя она и не единственная ее спутница – также о печали мы хотим поговорить во время нашей конференции. Gaudium et spes, luctus et angar, переполняют жизнь человека в одинаковой степени. Как человек справлялся и справляется с печалью? Каково было и есть место тревоги в жизни человека?
Чтобы осознать эту проблему необходимо рассмотреть ее в самом широком, по мере возможности, контексте. Так как невозможно понять настоящее, не познакомившись с прошлым, следует рассмотреть данный вопрос, начиная с того времени, когда возникали в источниках описываемые явления, т.е. с античности; далее, путешествуя сквозь последующие эпохи – Средневековье, Новое время, XIX и XX века – перейти к современности и встретиться с с ее актуальными проблемами. Вопросы святости и героизма надлежит исследовать с перспективы разных отраслей науки, чтобы наиболее глубоко осознать их, получить наиболее четкие выводы и, в свою очередь, задать новые актуальные вопросы.
Поэтому мы хотели бы собрать вместе историков, историков искусства и литературы, археологов, социологов, психологов, антропологов, политологов, философов, культуроведов и юристов, чтобы совместно резюмировать более ранние научные достижения и проработать новые направления исследований интересующего нас вопроса. Мы будем рады видеть на сессии научных сотрудников, независимых исследователей, аспирантов и студентов.
Мы заинтересованы как в широкой трактовке темы, так и в изучении единичных явлений, т.к. оба подхода весьма значимы в контексте создания постсессионной монографии.
Среди тем, которые следовало бы затронуть, мы позволим себе обратить внимание на наиболее важные:
- восприятие смерти
- агония, погребение, похороны (обряды, ритуалы, инструментарий)
- смерть и печаль в культуре
- юридические аспекты смерти
- необыкновенное и повседневное в смерти
- символика смерти и печали
- страх и тревога в жизни человека
- смерть и печаль в философии и теологии
- материальные памятники, связанные с погребением и похоронами
- смертная казнь
- почитание мощей святых
- жизнь после жизни
Выступление ограничено 20 минутами, заявки будут приниматься до 7.10.2019 года. Организаторы сохраняют за собой право отбора рефератов в случае большого количества заявок. Информация о подтверждении участия в конференции будет передана до 14.10.2019 года.
Рабочий язык конференции – английский. Статьи в пост-конференцийной монографии могут быть написаны на английском или других языках.
Конференционный внос составляет 20 евро (80 злотых).
Регистрационная заявка по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/viewform?fbclid=IwAR1I3kQ4m2y1YRZqvAuc1Trb79M7n3qyceTPbLwzhAx4uGsI7gRHGC5ghcY&edit_requested=true

Информации о сроках и способах реализации вноса будут опубликованы после утверждения кандидатов.
По любым вопросам просим обращаться с помощью страницы на Facebook (Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych) или по электронной почте kontakt.skmbh@gmail.com. Информация о конференции появится на нашем сайте www.skmbh.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Студентський Клуб Міжепохальних Історичних Досліджень запрошує Вас на організовану нами Інтердісциплінарную Наукову Сесию „Homo in articulo mortis. Печаль і смерть в житті людини з античності по теперішній час”, яка відбудеться 7-8 листопада 2019 року в Історичному Інституті Варшавського Університету.
Смерть є невіддільною супутницею життя. Неможливо говорити про смерть, абстрагуючись від життя, і навпаки. З незапам'ятних часів смерть була для людей чимось особливим, покритим таємницею. Не дивно, що впродовж століть чоловік надавав їй особливе значення. Довкола смерті (і похоронів) виникали особливі обряди, поети намагалися битися з нею за допомогою своєї творчості, і, нарешті, християнство перетворило смерть, разом з воскресінням, в центральний пункт своєї віри. Як сприймалася смерть впродовж століть? Як люди прагнули віддатися їй, яким способом намагалися її підкорити? Чим вона була для людей у минулому, чим є для нас сьогодні? Як відбивалася на житті людини?
Зі смертю часто пов'язана печаль, хоча вона і не єдина її супутниця – також про печаль ми хочемо поговорити під час нашої конференції. Gaudium et spes, luctus et angar, переповнюють життя людини однаковою мірою. Як людина справлялася і справляється із сумом? Як було і є місце тривоги в житті людини? Щоб зрозуміти цю проблему необхідно розглянути її в найширшому, в міру можливості, контексті. Оскільки неможливо зрозуміти сьогодення, не познайомившись з минулим, ми повинні розглянути дане питання, починаючи з того часу, коли виникали в джерелах описувані явища, тобто з античності; далі, подорожуючи крізь подальші епохи – Середньовіччя, Новий час, XIX і XX століття – перейти до сучасності і зустрітися із з її актуальними проблемами. Питання святості та героїзму належить досліджувати з перспективи різних галузей науки, щоб найглибше усвідомити їх, отримати найбільш чіткі виводи й, у свою чергу, поставити нові актуальні питання.
Тому ми хотіли б зібрати разом істориків, істориків мистецтва і літератури, археологів, соціологів, психологів, антропологів, політологів, філософів і юристів, щоб спільно резюмувати раніші наукові досягнення і виробити нові напрями досліджень заголовного питання. Ми будемо раді бачити на сесії наукових співробітників, незалежних дослідників, аспірантів і студентів. Ми зацікавлені як в широкому трактуванні теми, так і у вивченні одиничних явищ, оскільки обидва підходи вельми значимі в контексті створення монографії, яка буде претендувати на роль синтезу даної проблеми. Серед питань, які можуть бути підняті учасниками конференції, ми дозволимо собі звернути увагу лише на декілька, які вважаємо найважливішими:
- сприйняття смерті
- агонія, поховання, похорони (обряди, ритуали, інструментарій)
- смерть і печаль в культурі
- юридичні аспекти смерті
- незвичайне і повсякденне в смерті
- символіка смерті і печалі
- страх і тривога в житті людини
- смерть і печаль у філософії і теології
- матеріальні пам'ятники, пов'язані з похованням і похоронами
- страта
- шанування мощів святих
- життя після життя
Виступ не повинен перевищувати 20 хвилин. Заповнену заявку просимо прислати до 7.10.2019 року. Організатори зберігають за собою право відбору рефератів в разі великої кількості заявок. Інформація про підтвердження участі в конференції буде передана до 14.10.2019 року. Робоча мова конференції – виключно англійська. Статті в післяконференційній монографії можуть бути написані на англійській також на інших мовах. Конференційний внесок складає 20 євро (80 злотих). Реєстраційна заявка:
https://docs.google.com/forms/d/1ICe_HESR1H0LQcK4Ztv5lT0ghLZyeXQ9NfmNo4mZiCM/viewform?fbclid=IwAR1I3kQ4m2y1YRZqvAuc1Trb79M7n3qyceTPbLwzhAx4uGsI7gRHGC5ghcY&edit_requested=true

Інформації про термін і спосіб реалізації внеску будуть опубліковані після зарахування кандидатів. За будь-якими питаннями просимо звертатися до нас за допомогою Facebook (Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych) або електронною поштою kontakt.skmbh@gmail.com. Інформації з приводу конференції можуть з'являтися на нашому сайті www.skmbh.pl